Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9574 79a8 500
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll vianawrocka nawrocka
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz - Szkoła żon
Reposted fromzoou zoou vianawrocka nawrocka
1435 4024
#kitku
Reposted fromkarrolka karrolka viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe vianawrocka nawrocka
8860 ae2c 500
Reposted bypirania pirania
8849 ee88 500
8848 78c3 500
7028 689c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viapirania pirania
0457 1db4
Reposted frombrumous brumous vialexxie lexxie
8466 4e68
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie
1838 38e9
Reposted fromministerium ministerium viaasparagus asparagus
3092 8199 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
0749 5e1b
Reposted fromdumbscream dumbscream viaexistential existential
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viairmelin irmelin
3567 bdab
Reposted fromedwes edwes vianoisetales noisetales
8393 6b09 500
Reposted fromrichtich richtich viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
2641 2463 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl